Materiële schade is schade aan bijvoorbeeld uw auto of motor of aan uw persoonlijke eigendommen. Deze schade is direct in geld uit te drukken. Enkele voorbeelden:

  • huurkosten voor een vervangende auto
  • bedrijfsschade, zoals schade door stilstand van uw voertuig
  • beschadigde goederen, zoals een telefoon of kleding

Met uw rechtsbijstandverzekering krijgt u hulp bij het verhalen van uw schade die het gevolg is van een verkeersongeluk waarbij u met uw voertuig betrokken was. U krijgt deze hulp van de medewerkers van NRS Rechtsbijstand. Het gaat om de volgende gebeurtenissen:

  1. U was betrokken bij een verkeersongeval waarvoor een andere partij geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is.
  2. U bent gedagvaard voor een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf (en het gaat niet om geldboetes). U wordt dan op kosten van NRS Rechtsbijstand bijgestaan door een advocaat.
  3. Uw rijbewijs of voertuig is in beslag genomen.
  4. Justitie vordert uw voertuig in, omdat uw motorvoertuig gestolen blijkt te zijn terwijl u dat niet wist of kon weten.
  5.  Er is iets niet in orde met uw motorvoertuig na herstel of na aankoop bij een BOVAG- of FOCWA-garage.

U moet dan wel verzekerd zijn voor deze gebeurtenissen. Voor welke gebeurtenissen u verzekerd bent, is afhankelijk van uw verzekeringsvorm. Wilt u weten of een bepaalde gebeurtenis verzekerd is? Neem dan contact op met een van onze medewerkers. Het telefoonnummer is 088 – 577 17 36.

Nadat u uw schade heeft gemeld, beoordeelt NRS Rechtsbijstand of uw schade verhaalbaar is. Wij informeren u over de verhaalsmogelijkheden. Afhankelijk van de hoogte van de schade, schakelen wij een schade-expert in om de schade aan uw voertuig vast te stellen. Ook stellen wij de tegenpartij aansprakelijk. Ontstaat er een discussie over wie schuld heeft? Dan voeren wij namens u de discussie met de tegenpartij. Wanneer de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent en uw schade vergoedt, dan betalen wij na ontvangst van de betalingsbevestiging de schade direct aan u.
Wij verwachten van u dat u volledige medewerking verleent. Hiermee bedoelen wij dat u de schade tijdig bij ons aanmeldt en dat u informatie en documenten die betrekking hebben op de schade zo snel en volledig mogelijk aan ons doorgeeft.

Ook moet u rekening houden met uw schadebeperkingsplicht, die in de wet is opgenomen. Kort gezegd betekent dit dat u wanneer er schade ontstaat die schade zo veel mogelijk moet beperken, binnen de grenzen van wat redelijk is. Er mag van u worden verwacht dat u maatregelen treft om de schade te voorkomen of te beperken.

U krijgt in de basis hulp van de specialisten van NRS Rechtsbijstand. 

Soms is een gerechtelijke of administratieve procedure de juiste aanpak om de behandeling van uw dossier te vervolgen. In dat geval heeft u de keuze tussen de hulp van de specialist van NRS Rechtsbijstand of de hulp van een zelf gekozen rechtshulpverlener buiten NRS rechtsbijstand om. 

Let op: Kiest u ervoor om gebruik te maken van een externe rechtshulpverlener, dan moet u dit eerst met ons bespreken. NRS rechtsbijstand zal de gekozen rechtshulpverlener inschakelen. Als u dit niet doet, vervalt uw dekking.

NRS Rechtsbijstand
Postbus 1167
3000 BD Rotterdam

E-mail: [email protected]

Vergeet u niet het schadenummer op de stukken te zetten of te vermelden in de onderwerpregel van de e-mail?

Als u geen volledige cascoverzekering heeft afgesloten, dan is de schade aan uw eigen voertuig niet verzekerd. Uw verzekeraar zal dan geen vergoeding uitkeren. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten bij uw autoverzekering, dan kan NRS Rechtsbijstand u helpen de tegenpartij aansprakelijk te stellen.
Als er voldaan is aan bepaalde voorwaarden, dan betaalt het Waarborgfonds Motorverkeer uw schade. U moet altijd zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie. Daarnaast moet de schade zijn toegebracht door een ander motorvoertuig en moet er een getuige zijn die uw verhaal kan bevestigen.
Afhankelijk van de hoogte van uw schade, schakelt NRS Rechtsbijstand een expertisebureau in om uw schade vast te stellen. De kosten die het expertisebureau in rekening brengt, betaalt NRS Rechtsbijstand.

In bepaalde gevallen brengen reparateurs begrotingskosten in rekening. Deze begrotingskosten moet u zelf betalen. Dit zijn de kosten die de reparateur maakt om de schade vast te stellen. Als de schade te repareren is, neemt de schade-expert deze kosten op in het expertiserapport. Het schadebedrag dat de expert vaststelt, is dus inclusief de begrotingskosten van de reparateur. Als uw voertuig total loss is en niet te repareren is, dan kunnen wij de begrotingskosten voor u indienen bij de tegenpartij.

Als de schade aan uw voertuig meer bedraagt dan de dagwaarde van uw voertuig, heet dat ‘economisch total loss’.

Om de schade te berekenen, stelt de schade-expert twee bedragen vast. Het eerste bedrag is de waarde van het voertuig vóór het ongeval, de dagwaarde. Deze is afhankelijk van het type, het bouwjaar, de kilometerstand en de staat van onderhoud. Het tweede bedrag is de waarde na het ongeval. Deze waarde stelt de schade-expert vast door het bod van mogelijke opkopers op te vragen. Het hoogste bod bepaalt de waarde na het ongeval. Dit wordt ook wel de restwaarde van het voertuig genoemd. De expert stelt u vervolgens in de gelegenheid aan te geven of u het voertuig wilt behouden of tegen ontvangst van de restwaarde wilt afstaan aan de opkoper. NRS Rechtsbijstand helpt u met het verhalen van de dagwaarde op de tegenpartij.

Het voertuig kan ook ‘technisch’ total loss zijn. Dan mag het niet meer gerepareerd worden. U mag het voertuig dan ook niet behouden. Dit zal naar de sloop moeten worden gebracht. Het is dan niet meer verantwoord met het voertuig de weg op te gaan.

Als u vanwege de schade een auto heeft moeten huren, helpen wij u de kosten daarvan terug te vragen aan de tegenpartij. Wij mogen maximaal 75% van de autohuurkosten terugvragen. En de autohuur mag alleen plaatsvinden tijdens de reparatieduur zoals vastgesteld door de expert. Als uw voertuig total loss is, is de termijn 14 dagen. Omdat u verplicht bent de schadekosten zo veel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat u een gelijkwaardig voertuig huurt en de huurperiode zo kort mogelijk houdt.
In Nederland is het niet verplicht om de schade te laten repareren. Als u de schade laat repareren, is het wel belangrijk dat de schade eerst wordt vastgesteld, zodat NRS Rechtsbijstand weet welk bedrag wij voor u moeten indienen bij de tegenpartij.

Afhankelijk van de hoogte van de schade moet een expert de schade vaststellen. Bij kleinere schades is een gespecificeerde nota vaak voldoende. NRS Rechtsbijstand adviseert wel de schade ook dan eerst door een expert te laten bekijken voordat u de auto laat repareren. Zo voorkomt u discussie over de hoogte van het schadebedrag.

U bent uiteraard niet verplicht te wachten met de reparatie totdat een expert langs is geweest. Het is echter wel verstandig. Zorgt u in ieder geval voor duidelijke foto’s van de schade. En zorg ervoor dat de beschadigde onderdelen beschikbaar blijven. Neemt u bij onduidelijkheid gerust contact met ons op. 
Dat is onder meer afhankelijk van de beschikbare informatie, de duidelijkheid en volledigheid van het schadeaangifteformulier, en de complexiteit van de verkeerssituatie.
NRS Rechtsbijstand keert het verhaalde schadebedrag uit aan degene die schade heeft geleden.
Neem contact met ons op.