Letselschade is de lichamelijke en geestelijke (immateriële) schade die u lijdt door een ongeval.  

NRS Rechtsbijstand helpt u de schade die u lijdt door het verkeersongeval te verhalen op de aansprakelijke partij (de tegenpartij). Welke schade hieronder valt, leest u verderop onder ‘Schadeposten’. NRS Rechtsbijstand staat u bij en voert de correspondentie met de tegenpartij. U hoeft alleen de relevante stukken naar NRS Rechtsbijstand te sturen.

NRS Rechtsbijstand staat ingeschreven in het Register Letselschade en handelt volgens de richtlijnen van de Gedragscode Behandeling Letselschade. De inschrijving in dit register betekent dat wij voldoen aan de eisen voor kwaliteit, betrouwbaarheid, goedgeschoolde medewerkers en een transparante bedrijfsvoering.

In sommige gevallen schakelt NRS Rechtsbijstand een externe partij in, een schaderegelaar. Bijvoorbeeld als er sprake is van zwaar letsel of van langdurige arbeidsongeschiktheid door het verkeersongeval. De schaderegelaar komt bij u op bezoek en inventariseert uw schade. Dit wordt gerapporteerd aan u en ons.

Hoe het letselschadetraject verloopt, hangt af van de aard, ernst en duur van het letsel. Meer weten over de procedure? Lees onze letselbrochure. Of bekijk de veelgestelde vragen.
De schade die u lijdt en de kosten die u maakt, zetten wij voor u op een rij in een schadestaat. Voor sommige van deze schade- of kostenposten bestaan speciale regelingen die tot stand zijn gekomen in overleg met verzekeraars en slachtofferorganisaties. Deze regelingen zijn bedoeld om zonder veel discussie tot een passende vergoeding te komen. Het gaat bijvoorbeeld om kosten die verband houden met extra gereden kilometers, opname in een ziekenhuis, huishoudelijke hulp en verlies van zelfwerkzaamheid. Meer informatie over dit onderwerp kunt u terugvinden op de website van De Letselschade Raad: www.deletselschaderaad.nl.
Nota’s voor medische behandelingen of hulpmiddelen kunt u eerst indienen bij uw zorgverzekeraar. Als deze verzekeraar de nota’s niet of slechts gedeeltelijk vergoedt, kunt u de vergoedingsspecificatie naar ons sturen. Wij proberen de kosten dan voor u te verhalen op de tegenpartij of zijn verzekeraar.
U kunt door het ongeval behoefte hebben aan (extra) huishoudelijke hulp. Het is belangrijk dat u ons daarover informeert. Wij adviseren u dan verder.
Als u door het ongeval niet of verminderd in staat bent uw werkzaamheden te verrichten, lijdt u mogelijk verlies van arbeidsvermogen. Wij berekenen voor u welke inkomensschade u heeft en verhalen dit bij de verzekeraar van de tegenpartij.
U heeft niet alleen recht op een vergoeding van de materiële schade: de schade die u in uw portemonnee voelt. U heeft ook recht op smartengeld: een vergoeding van de immateriële schade. Dit is een financiële compensatie voor zaken als verminderde levensvreugde en ongemak. De hoogte van dit smartengeld hangt af van de aard en ernst van het letsel, de duur van het genezingsproces en diverse andere factoren, bijvoorbeeld uw leeftijd.
Wij verwachten van u dat u volledige medewerking verleent. Hiermee bedoelen wij dat u de schade tijdig bij ons aanmeldt en dat u informatie en documenten die betrekking hebben op de schade zo snel en volledig mogelijk aan ons doorgeeft. Alleen wanneer u ons goed geïnformeerd houdt over de aard en de ernst van het letsel, kunnen wij uw belangen op de juiste wijze behartigen.

Ook moet u rekening houden met uw schadebeperkingsplicht, die in de wet is opgenomen. Kort gezegd betekent dit dat u wanneer er schade ontstaat die schade zo veel mogelijk moet beperken, binnen de grenzen van wat redelijk is.

U krijgt in de basis hulp van de specialisten van NRS Rechtsbijstand.

Soms is een gerechtelijke of administratieve procedure de juiste aanpak om de behandeling van uw dossier te vervolgen. In dat geval heeft u de keuze tussen de hulp van de specialist van NRS Rechtsbijstand of de hulp van een zelf gekozen rechtshulpverlener buiten NRS rechtsbijstand om. 

Let op: Kiest u ervoor om gebruik te maken van een externe rechtshulpverlener, dan moet u dit eerst met ons bespreken. NRS rechtsbijstand zal de gekozen rechtshulpverlener inschakelen. Als u dit niet doet, vervalt uw dekking.

Om onze dienstverlening continu te kunnen verbeteren houden wij een klanttevredenheidsonderzoek onder onze letselschadecliënten. Nadat uw dossier is afgesloten, ontvangt u per e-mail een verzoek om mee te doen aan het klanttevredenheidsonderzoek. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten. Dankzij de feedback die wij ontvangen, kunnen wij u nog beter van dienst zijn.

NRS Rechtsbijstand
Postbus 1167
3000 BD Rotterdam

E-mail: [email protected]

Vergeet u niet het schadenummer op de stukken te zetten of te vermelden in de onderwerpregel van de e-mail?

In het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje. U staat er misschien niet vaak bij stil, maar de (financiële) gevolgen van een ongeval kunnen groot zijn. Heeft u letselschade of heeft u vragen over letselschade? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen via telefoonnummer 088 - 577 17 36.
Of u letselschade door eigen schuld kunt indienen, hangt af van de verzekering die u heeft afgesloten. Heeft u bijvoorbeeld een inzittendenverzekering in combinatie met een rechtsbijstandverzekering afgesloten, dan helpen wij u met het verhalen van uw schade op uw verzekeraar. 
Familie, vrienden en anderen die tijdens een verkeersongeval in uw auto zitten of aanwezig zijn en gewond raken, kunnen ook gebruikmaken van uw rechtsbijstandverzekering. Zij zijn ook verzekerd van onze hulp.

Alle schade die u heeft door het verkeersongeval komt in de regel voor vergoeding in aanmerking. We onderscheiden twee soorten schade:

  • schade die u direct in uw portemonnee voelt: materiële schade
  • schade die niet direct in geld uit te drukken is: immateriële schade

Voor de berekening van de schade maken we een vergelijking tussen uw situatie voor het ongeluk en uw situatie erna. Het verschil tussen deze twee situaties is de schade.

Smartengeld is de vergoeding voor verminderde levensvreugde. Dus voor de pijn en het verdriet nu en in de toekomst. In de wet is geregeld dat u recht heeft op smartengeld wanneer u letsel heeft opgelopen door de schuld van een ander en die ander daarvoor ook verantwoordelijk is.
Hoeveel smartengeld u krijgt, hangt af van een aantal factoren, zoals de aard, ernst en duur van het letsel. Bij licht letsel heeft u uiteraard recht op een lagere vergoeding dan bij zwaar letsel. De vaststelling van de hoogte van het smartengeld is maatwerk.
NRS Rechtsbijstand kan niet van tevoren zeggen hoe lang het duurt voordat uw letselschade is geregeld. Meestal wikkelen wij uw letselschade af op het moment dat er een medische eindsituatie is bereikt. Dit houdt in dat u volledig hersteld bent of dat u uitbehandeld bent bij de arts. U kunt dan nog wel klachten hebben, maar uw situatie verbetert of verslechtert niet meer. NRS Rechtsbijstand werkt samen met een medisch adviseur die ons daarover adviseert. 
Bij een letselschadezaak nemen we verschillende stappen. Wij beoordelen wie aansprakelijk is. Wij bekijken de medische gevolgen en stellen de schade vast. Telkens moeten we beoordelen of er een verband bestaat met het ongeval. Zo nodig schakelen wij een schaderegelaar in die bij u op bezoek komt om de schade te inventariseren. Per dossier zal het traject anders zijn. Dit hangt af van de aard, de duur en de ernst van het letsel. Meer informatie hierover vindt u in onze letselbrochure.
Wij hebben uw toestemming nodig om medische gegevens over uw letsel te mogen opvragen. Daarom vragen wij u een medische machtiging te ondertekenen, zodat wij namens de medisch adviseur uw gegevens mogen opvragen bij uw (huis)arts en eventueel andere behandelaren.
Wij gaan zorgvuldig met uw medische gegevens om. We behandelen uw medische gegevens altijd als medisch geheim. Ook vragen we niet meer gegevens op dan noodzakelijk is voor een eerlijke en voorspoedige beoordeling van uw letselschade.
Soms sluiten we een letseldossier af met een schriftelijke overeenkomst: een vaststellingsovereenkomst. Dan kunt u niet meer op de zaak terugkomen. Betaalt de verzekeraar zonder schriftelijke overeenkomst? Dan kunt u in principe tot 3 jaar na de betaling op de zaak terugkomen. U moet er wel rekening mee houden dat hoe meer tijd er verstrijkt, hoe lastiger het wordt voor NRS Rechtsbijstand om uw schade te verhalen. In de wet staat dat degene die eist, moet bewijzen dat de schade nog het gevolg is van het ongeval dat u destijds is overkomen.
Kan een letseldossier niet op korte termijn worden geregeld? En maakt u door het ongeval kosten voor bijvoorbeeld vervangend vervoer of behandelingen bij de fysiotherapeut? Dan kan NRS Rechtsbijstand aan de aansprakelijke partij om een voorschot vragen. NRS Rechtsbijstand kijkt samen met u wat de kosten zijn en vraagt op basis daarvan een passend voorschot. Het is belangrijk goed bij te houden welke kosten u heeft. Ook is het belangrijk de bonnetjes en rekeningen te bewaren. Die kunnen als bewijs dienen voor de gemaakte kosten. Meestal keert de verzekeraar pas voorschotten uit als de aansprakelijkheid voor de toedracht van het ongeval is erkend.
Wanneer u niet of niet alle huishoudelijke werkzaamheden meer kunt doen door het opgelopen letsel, kunt u hulp zoeken. Kunnen uw familie of vrienden niet helpen? Dan kunt u bij het Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) van uw gemeente huishoudelijke hulp aanvragen. Heeft u huishoudelijke hulp nodig, dan is het belangrijk dat u ons daarover informeert. Wij adviseren u dan verder.
Nota’s voor medische behandelingen of hulpmiddelen kunt u eerst indienen bij uw zorgverzekeraar. Als deze verzekeraar de nota’s niet of slechts gedeeltelijk vergoedt, kunt u de vergoedingsspecificatie naar ons sturen. Wij proberen de kosten dan voor u te verhalen op de tegenpartij of zijn verzekeraar.
Ja, NRS Rechtsbijstand verhaalt het eigen risico van uw zorgverzekeraar op de tegenpartij of zijn verzekeraar. Hierbij geldt uiteraard wel dat u het eigen risico heeft moeten betalen door het verkeersongeval.
Wij spreken dan van verlies van arbeidsvermogen. Dit houdt in dat u door de gevolgen van een ongeval geen of minder arbeid meer kunt verrichten. Werkt u in loondienst? Dan kan er op verschillende manieren schade ontstaan. Bijvoorbeeld als uw werkgever maar 70% van uw salaris betaalt of als u uw onregelmatigheidstoeslag of overwerkvergoeding misloopt. Dit verlies van arbeidsvermogen vormt dan voor u letselschade, die NRS Rechtsbijstand bij de aansprakelijke partij verhaalt.
Neem contact met ons op.