Bijzondere schadegebeurtenissen

Hieronder vindt u uitleg over de schadebehandeling bij een aantal bijzondere gebeurtenissen:

 • aanrijding met een fietser, voetganger of tram
 • vandalisme
 • geschil met uw garage
 • aanrijding met een buitenlands voertuig
 • aansprakelijkheid van de wegbeheerder
 • vergoeding door het Waarborgfonds
Is er sprake van een aanrijding met een fietser, voetganger of tram? Dan is artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW) van toepassing. Dit artikel beschermt deze groep zwakkere verkeersdeelnemers. U kunt alleen een volledige vergoeding van uw schade krijgen als er sprake is van overmacht. Kunt u niet aannemelijk maken dat er sprake is van overmacht? Dan moet u in ieder geval een gedeelte van uw schade zelf betalen. Welk gedeelte dit is, hangt af van de feiten en omstandigheden in uw geval.
Als u schade heeft geleden door vandalisme, is het belangrijk om hier zo snel mogelijk aangifte van te doen en foto’s van de schade te maken. Daarbij kunt u kiezen of u slachtofferhulp wilt. Als u hiervoor kiest, dan zorgt Slachtofferhulp Nederland ervoor dat u geïnformeerd wordt over het verdere proces.

Helaas zijn de daders van vandalisme vaak niet bekend. Als de politie erin slaagt de daders te achterhalen, is het mogelijk dat er tegen hen een strafzaak komt. De politie informeert u dan hierover. Het is belangrijk dat u alle berichten die u van de politie of Justitie ontvangt aan ons doorstuurt.

Als de daders niet bekend worden, is het helaas niet mogelijk om uw schade te verhalen.
Heeft u een geschil met uw garage over de aankoop of het onderhoud van uw voertuig? Dan is het erg belangrijk dat u alle correspondentie hierover op schrift heeft. Er is namelijk volgens uw polis pas sprake van een geschil als de garage heeft aangegeven dat ze niets aan uw probleem willen doen. Wij willen daarom graag van u weten wat u al heeft gedaan om het probleem in overleg met uw garage op te lossen.

Wilt u weten of u hiervoor verzekerd bent? Neem dan contact op met een van onze medewerkers op telefoonnummer 088 – 577 17 36.
Heeft u een aanrijding gehad met een buitenlands voertuig? Dan gelden er speciale regels.
Bij een aanrijding in Nederland geldt het Nederlands recht. Wel moeten wij de buitenlandse verzekeraar aansprakelijk stellen voor uw schade. Wij corresponderen hiervoor met een Nederlandse vertegenwoordiger van deze verzekeraar. Het regelen van schade met buitenlandse partijen duurt meestal langer dan met partijen in Nederland. Dit heeft vooral te maken met de verschillende betrokken partijen.
Bij een aanrijding in het buitenland geldt het recht van het desbetreffende land. Dit kan betekenen dat sommige schadeposten die in Nederland wel verhaalbaar zijn, in dit land niet verhaalbaar zijn. Ook moeten wij de buitenlandse verzekeraar aansprakelijk stellen voor uw schade. Wij corresponderen hiervoor met een Nederlandse vertegenwoordiger van deze verzekeraar.
Heeft u schade door een slecht wegdek of een obstakel in of op het wegdek, zoals modder of olie? Dan kan de wegbeheerder - de gemeente, provincie of Rijkswaterstaat - hier aansprakelijk voor worden gehouden. Maar dat kan alleen als wij kunnen aantonen dat de wegbeheerder niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan om de weg veilig in te richten. Daarvoor moeten wij aantonen dat de wegbeheerder op de hoogte was van het gebrek. En dat hij voldoende tijd heeft gehad om dit op te lossen, maar dit toch heeft nagelaten.

Onder deze zorgplicht valt ook het bestrijden van gladheid en het waarschuwen daarvoor. Dit is een inspanningsverplichting. Dat betekent dat we van een wegbeheerder niet mogen verwachten dat alle wegen altijd in perfecte staat verkeren. Het ligt aan de concrete omstandigheden van het geval of de wegbeheerder zijn zorgplicht heeft geschonden.

Heeft u schade door een onbekend gebleven voertuig, een gestolen voertuig of een onverzekerd voertuig? Dan kunnen wij onder bepaalde voorwaarden een schadevergoeding voor u vragen aan het Waarborgfonds Motorverkeer. Voor een vergoeding door het Waarborgfonds moet aan een van de volgende vijf basisvoorwaarden zijn voldaan:

 1. De dader is doorgereden en u kunt zijn identiteit niet achterhalen.
 2. Het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, is onverzekerd.
 3. Het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, was gestolen en de bestuurder wist dat. (Als uw auto, motor, bromfiets of een ander motorvoertuig gestolen is en als daarmee aan anderen schade is toegebracht, vergoedt het Waarborgfonds de schade aan uw eigen voertuig niet.)
 4. Het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, was wel verzekerd, maar de verzekeraar is failliet.
 5. De veroorzaker is niet verzekerd omdat hij daar principiële bezwaren tegen heeft en u kunt de schade niet of slechts gedeeltelijk met hem regelen.

Is er aan een van de bovenstaande voorwaarden voldaan? Dan moet u zelf nog een aantal zaken regelen:

 • Als de dader onbekend is gebleven, verwacht het Waarborgfonds van u dat u aantoonbaar uw best doet om achter de identiteit van de dader te komen. Dit kan bijvoorbeeld door aangifte te doen bij de politie. Als u na 14 dagen geen actie heeft ondernomen om achter de identiteit van de dader te komen, dan vergoedt het Waarborgfonds uw schade niet. Het is dus erg belangrijk dat u zo snel mogelijk na het ongeluk aangifte doet. Dit kan ook via internet www.politie.nl.
 • Als de tegenpartij is doorgereden na het ongeval, moet u binnen 24 uur aangifte doen bij de politie.
Het Waarborgfonds vergoedt alleen schade die is toegebracht door een ander motorvoertuig. Het begrip motorvoertuig wordt ruim uitgelegd. Zo valt ook schade door gekoppelde aanhangwagens en afgevallen lading hieronder.

Daarnaast geldt er een eigen risico van € 250,- als u schade heeft door een onbekende dader. U hoeft dit niet eerst zelf te betalen. Wanneer het Waarborgfonds uw schade vergoedt omdat u schade heeft geleden door een onbekende dader, brengt het fonds € 250,- in mindering op het totale schadebedrag. Kijk voor meer informatie op de website van het Waarborgfonds: www.wbf.nl of www.schadezonderdader.nl.
Neem contact met ons op.